Privacyverklaring

Winkels keukens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy beleid willen we een heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Winkels-Keukens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (A.V.G). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om u uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze te respecteren. Als Winkels Keukens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Winkels-Keukens
Energieweg 1
6915 SB Lobith

Telefoonnummer: 0316-543570
Contactpersoon: Sjaak en Tonny Winkels
E-mail: info@winkels-keukens.nl

Uw persoonsgegevens worden door Winkels Keukens verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van de Koopovereenkomst
 • Het versturen van informatie
 • Het verwerken, bestellen en leveren volgens Koopovereenkomst
 • Het versturen van facturen
 • Het aanleveren van leidingschema’s t.b.v. aansluitwerk door aannemer of installateur.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
Naam en adres Telefoonnummer en mailadres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de onderstaande doeleinden:

 • Bestelling van keukenmeubelen en toebehoren
 • Bestelling van werkblad met toebehoren
 • Bestelling van apparatuur
 • Plannen van monteur (keukenmontage)
 • Aanleveren van tekeningen en leidingschema’s aan aannemer e/o installateur

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij, indien nodig, hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van u persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarige

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar):
Indien en uitsluitend daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Winkels Keukens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartijd van gegevens is 7 jaar.

Rechten gegevens

U heeft recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet uit met ons dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.